भूगोल प्रश्नमंजुषा ०३


योग्य जोड्या लावा.

वनांचे प्रकार                               पर्जन्याचे प्रमाण (सेमी)

१) उष्णकटीबंधीय सदाहरीत वने            i) ५० – १००

२) उष्णकटीबंधीय निमसदाहरीत वने      ii) >२००

३) उष्णप्रदेशीय आर्द्र पानझडी वने         iii) १००-२००

४) उष्णकटीबंधीय शुष्क पानझडी वने    iv) >२५०

अ) १-iv, २-iii, ३-ii, ४-i

ब) १-i, २-ii, ३-iii, ४-iv

क) १-iv, २-ii, ३-iii, ४-i

ड) १-ii, २-iv, ३-iii, ४-i

Show Answer

‘लुनी नदी’ संदर्भात खालीलपैकी योग्य विधान कोणते ते ओळखा.

अ) ती खंबातच्या आखातास जाऊन मिळते.

ब) ती कच्छच्या आखातास जाऊन मिळते.

क) ती पाकिस्तानमध्ये वाहत जाऊन सिंधू नदीच्या उपनदीस मिळते.

ड) कच्छच्या रणातील दलदलीच्या प्रदेशात ती लुप्त होते.

Show Answer

विधान (A) : रेताड मृदेमध्ये सिलिकाचे प्रमाण कमी असते.

स्पष्टीकरण (R) : रेताड मृदेची उत्पत्ती क्वार्टझसारख्या खनिज पदार्थांपासून झालेली आहे.

अ)विधान A व R योग्य असून R हे A योग्य स्पष्टीकरण आहे.

ब) विधान A व R योग्य असून R हे A योग्य स्पष्टीकरण नाही.

क) विधान A योग्य, R अयोग्य

ड) विधान A अयोग्य, R योग्य

Show Answer

योग्य जोड्या लावा.

ज्योतिर्लिंग                जिल्हे

१) परळी वैजनाथ      i) औरंगाबाद

२) औंढा नागनाथ      ii) बीड

३) भीमाशंकर          iii) हिंगोली

४) घृष्णेश्वर              iv) पुणे

अ) १-ii, २-iii, ३-iv, ४-i

ब) १-iii, २-ii, ३-iv, ४-i

क) १-ii, २-iii, ३-i, ४-iv

ड) १-iii, २-ii, ३-i, ४-iv

Show Answer

योग्य जोड्या लावा.

प्रशासकीय विभाग                  तालुक्यांची संख्या

१) पुणे                                     i) ५८

२) अमरावती                            ii) ६४

३) नागपूर                                iii) ५६

४) नाशिक                               iv) ५४

अ) १-i, २-iii, ३-ii, ४-iv

ब) १-i, २-ii, ३-iii, ४-iv

क) १-iv, २-iii, ३-ii, ४-i

ड) १-ii, २-iv, ३-iii, ४-i

Show Answer

खालीलपैकी बरोबर असलेले पर्याय ओळखा.

1) 'अजिंठा डोंगररांग' तापी आणि गोदावरी खोरी वेगळी करते.

2) 'अजिंठा डोंगररांग' पश्चिम घाटातून चांदूर डोंगररांगाच्या माध्यमातून निघते.

अ) 1 बरोबर, 2 चूक

ब) 2 बरोबर, 1 चूक

क) दोन्ही चूक

ड) दोन्ही बरोबर

Show Answer

पुढीलपैकी चुकीचा पर्याय ओळखा.

अ) आर्कियन श्रेणीचे खडक - सावंतवाडी, वेंगुर्ला

ब) धारवाड श्रेणीचे खडक - भंडारा, गोंदिया

क) गोंडवाना श्रेणीचे खडक - सातारा, सांगली

ड) विंध्य श्रेणीचे खडक - चंद्रपूर

Show Answer

महाराष्ट्रातमृदा व हवामान फळांच्या वाढीसाठी पोषक असल्याने अनेक प्रकारच्या फळांचे उत्पादन केले जाते ?

1) सिंधुदुर्ग जिह्ल्यात सर्वात जास्त जागेत फळांचे उत्पादन घेतले जाते.

2) महाराष्ट्रात भारताच्या एकूण केळी उत्पादनाच्या 20% उत्पादन होते.

3) लातूर जिल्ह्यात द्राक्षाचे उत्पादन होत नाही.

अ) 1 आणि 2

ब) 1 आणि 3

क) 1 आणि 3

ड) 1, 2, 3

Show Answer

योग्य जोड्या लावा.

'अ' गट                                 'ब' गट

1) टोनकिनचे आखत         i) आक महासागर

2) पर्शियाचे आखात          ii) चीनी समुद्र

3) आकाबचे आखात         iii) हिंदी महासागर

4) ओबचे आखात             iv) तांबडा समुद्र

अ) 1 - ii, 2 - iii, 3 - iv, 4 - i

ब) 1 - iii, 2 - ii, 3 - i, 4 - iv

क) 1 - ii, 2 - i, 3 - iv, 4 - iii

ड) 1 - iv, 2 - iii, 3 - ii, 4 -i

Show Answer

योग्य जोड्या जुळवा.

वारे                                        स्थान

1) गरजणारे चाळीस          i) 50o दक्षिण अक्षवृत्त

2) शूर पश्चिमी वारे            ii) 5o उत्तर ते 5o दक्षिण अक्षवृत्त

3) उन्मत्त साठ                iii) 40o दक्षिण अक्षवृत्त

4) शांत पट्टा                   iv) 60o दक्षिण अक्षवृत्त

अ) 1 - i, 2 - ii, 3 - iv, 4 - iii

ब) 1 - iii, 2 - i, 3 - iv, 4 - ii

क) 1 - iv, 2 - iii, 3 - ii, 4 - i

ड) 1 - i, 2 - ii, 3 - iii, 4 - iv

Show Answer

Top