MPSC Clerk-Typist-2017

MPSC Clerk-Typist-2017

16476   08-Apr-2017, Sat

राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालातील लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पूर्व परीक्षा-२०१७ गट क 
संवर्गातील पदांच्या भारतीकरता आयोगामार्फत लिपिक-टंकलेखक(मराठी/इंग्रजी) पूर्व परीक्षा-२०१७ रविवार,दिनांक ११ जून,२०१७ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हाकेंद्रावर घेण्यात येईल.अधिक माहितीसाठी www.mpsc.gov.in किंवा www.mahampsc.mahaonline.gov.in संकेतस्थळास भेट द्या.

MPSC Forest 2017

mpsc forest 2017

12719   06-Apr-2017, Thu

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीतील सहायक वनसंरक्षक , गट - अ संवर्गातील ६ पदे वनक्षेत्रापाल, गट - ब संवर्गातील ३७ पदांच्या भरतीकरीता आयोगागामार्फात महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा - २०१७ रविवार दिनांक 4 जून, २०१७ रोजी मुंबई , औरंगाबाद , पुणे व नागपूर या जिल्हाकेंद्रावर घेण्यात येयील. अधिक माहितीसाठी www.mpsc.gov.in  किंवा https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx ला भेटद्या


Top